Komunikat Klub Senior+

COVID19 – ZARZĄDZENIE i Polecenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 marca 2020r

11.03.2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. /o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusemSARS-CoV-2

Komunikat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

 żłobkach i klubach dziecięcych

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.