REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO „POWER DANCE”

W KLUBIE „AGORA -SM POJEZIERZE”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub działa w strukturach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.

1. Klub organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Uczestnicy zajęć lub ich dorośli opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem, i przestrzegania zawartych w nim zasad oraz do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w zajęciach.

II DZIECI I MŁODZIEŻ

 1. Uczestnicy zajęć są automatycznie członkami klubu i mają obowiązek opłacenia składki członkowskiej do stowarzyszenia w wysokości 20zł za rok szkolny w dniu podpisania deklaracji.

 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do ćwiczenia w odpowiednim stroju dostosowanym do poszczególnych form zajęć, który ustala instruktor prowadzący zajęcia.

 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 4. Opłata za zajęcia jest miesięczna. Należy terminowo uiszczać odpłatności za każdy miesiąc zajęć. Płatne przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca wg. obowiązującego cennika.

 5. Krótkotrwałe nieobecności dziecka na zajęciach nie zwalniają z wnoszenia opłat i nie powodują zmniejszenia kwoty opłaty miesięcznej.

 6. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych, zwolnienie z opłaty za zajęcia lub pomniejszenie odpłatności następuje na podstawie pisemnej prośby rodzica z podaniem przyczyny nieobecności.

 7. Zajęcia przypadające na dni wolne i święta nie będą odrabiane.

 8. W ramach zajęć: instruktor prowadzi treningi, przygotowuje muzykę do układów, opracowuje choreografię.

 9. Dziecko pozostaje pod opieką rodzica do momentu rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu.

 10. Podczas zajęć dziecko jest pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia.

 11. Szatnie służą do przebrania się na zajęcia. Są udostępniane uczestnikom zajęć 15 min. przed ich rozpoczęciem.

 12. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za dziecko w trakcie przyprowadzania

i odprowadzania na zajęcia.

 1. Za szkody spowodowane przez dzieci w Klubie odpowiedzialność finansową ponoszą ich rodzice.

 2. Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć od NNW.

 3. Sekcje Sportowe Klubu biorą udział w pokazach, turniejach i przeglądach. Zalecane jest uczestnictwo w dodatkowych warsztatach, szkoleniach i obozach wyjazdowych organizowanych przez stowarzyszenie.

 4. Na pokazy, turnieje i przeglądy deleguje klub.

 5. Koszty strojów uczestników startujących w zawodach i pokazach ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 6. Płatności mogą być dokonywane gotówką, kartą w kasie klubu lub na konto stowarzyszenia:

Klub Tańca Sportowego „Power Dance”, 10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 45a

BNP PARIBAS 51234000096710246000000049

Wpłata na konto powinna zawierać: Imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę formy zajęć i miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

 1. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie i ich rodziny wspólnie zamieszkujący, uprawnione są do skorzystania z 20% zniżki na formy prowadzone przez KTS „Power Dance” w Klubie Agora-SM Pojezierze, po wcześniejszej weryfikacji uprawnień.

 2. Stowarzyszenie „Power Dance”- Klub „Agora-SM Pojezierze” zastrzega sobie prawo do odwołania/nie prowadzenia zajęć/ zamknięcia Klubu z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, Klubu lub instruktorów. W takim wypadku zwrot opłaty za zajęcia nie przysługuje.

 3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zasad sanitarnych obowiązujących w Klubie.

III DOROŚLI

1. Osoby korzystające z zajęć zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

2. Grupa zajęciowa zawiązuje się przy następującej minimalnej ilości osób:

zajęcia sportowe i taneczne solo 5 osób,

zajęcia taneczne w parach 6 osób.

3. Zajęcia fitness i rehabilitacyjne odbywają się w następujących salach Klubu przy maksymalnej ilości uczestników:

sala Tango- do 33 osób

sala Samba – do 25 osób

sala Rumba – do 25 osób

sala Walc – do 25 osób

4. Wszelkie informacje dotyczące zmian w grafiku zajęć, odwołań zajęć i zastępstw są umieszczane na facebooku i stronie internetowej Klubu, za wyjątkiem sytuacji uniemożliwiających zamieszczenia informacji.

5. W zajęciach mogą brać udział osoby posiadające ważny karnet, wniosły opłatę miesięczną lub jednorazową za zajęcia oraz korzystające z kart typu Benefit, Fit Profit, Medicover, PZU Sport .

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania odpowiedniej odzieży dostosowanej do konkretnych zajęć. Zaleca się ćwiczenie na zajęciach sportowych bez biżuterii, która może powodować utrudnienia w wykonywaniu ćwiczeń lub zagrażać bezpieczeństwu.

7. Na zajęcia Aerial Yoga i Aerial Dance obowiązują jasne bluzki z rękawkami, nie barwiące. Zabrania się ćwiczenia w biżuterii.

8. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do klubu – nawet w ciepłych porach roku). Osoby, które nie zmieniają obuwia lub mają nieprawidłowe nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

10. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do obowiązujących regulaminów oraz zaleceń i uwag instruktorów i pracowników.

12. Osoby, korzystające z karty typu Benefit, Fit Profit, Medicover oraz PZU Sport zobowiązane są przed zajęciami okazać dowód osobisty, lub potwierdzić tożsamość zgodnie z zaleceniem w/w, zarejestrować wizytę, pobrać wejściówkę i przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

14. Za szkody materialne powstałe na skutek nie zachowania ostrożności ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący lub jego opiekun prawny.

15. Osoby korzystające na zajęciach ze sprzętu sportowego zobowiązane są do prawidłowego jego użytkowania, szanowania oraz starannego odkładania na miejsce.

16. Rabaty

20% DLA CZŁONKÓW SM POJEZIERZE I ICH RODZIN WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCYCH – na wszystkie zajęcia odbywające się w klubie.

10% KARTA DUŻEJ RODZINY

10 % LEGITYMACJA STUDENCKA

UWAGA! Na wejścia jednorazowe rabaty nie przysługują! Rabaty nie sumują się.

17. Opłaty za zajęcia taneczne uiszczane są przed pierwszymi zajęciami w miesiącu lub przed pierwszymi zajęciami rozpoczynającymi kurs tańca.

18. Karnety na zajęcia sportowe, fitness, rehabilitacyjne:

a) Miesięczny na określoną formę od 4 wejść.

b) Mix Sport 10 lub 12 wejść do wykorzystania w 30 dni od dnia zakupu,

c) Wejście jednorazowe od 1 do 3 wejść.

Zakupiony KARNET MIESIĘCZNY uczestnik zajęć jest zobowiązany okazać instruktorowi przed każdymi zajęciami.

Wizytę z zakupionego karnetu MIX SPORT uczestnik rejestruje w recepcji, a otrzymaną wejściówkę przekazuje instruktorowi.

Karnet na daną formę jest imienny. Może się nim posługiwać wyłącznie jego właściciel.

Należy przestrzegać ważności karnetów – te, które straciły ważność NIE BĘDĄ HONOROWANE.

19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony karnet nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też NIE PROLONGUJE opłaty na późniejszy termin.

20. Dla stałych klientów zajęć sportowych przedsprzedaż karnetów na kolejny miesiąc prowadzona jest na dwóch ostatnich zajęciach grupy w ostatnim tygodniu miesiąca.

21. Płatności mogą być dokonywane gotówką, kartą w kasie klubu lub na konto Klubu Tańca Sportowego „Power Dance”. W przypadku dokonania przelewu karnet należy odebrać przed pierwszymi zajęciami.

22. Numer konta:

Klub Tańca Sportowego „Power Dance”, 10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 45a

BNP PARIBAS 51234000096710246000000049

Wpłata na konto powinna zawierać: Imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę formy zajęć i miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zasad higieniczno- sanitarnych.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku przez Klub Tańca Sportowego „Power Dance” i instruktorów prowadzących zajęcia, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

2. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w gablocie w holu klubu.

3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania/ nie prowadzenia zajęć/ zamknięcia klubu z przyczyn niezależnych od klubu lub instruktorów. W takim wypadku zwrot opłaty za zajęcia nie przysługuje.