REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ

KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „POWER DANCE”

KLUB „AGORA-SM POJEZIERZE”

Osoby korzystające z zajęć zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Grupa zajęciowa zawiązuje się przy następującej minimalnej ilości osób:

 • zajęcia sportowe i taneczne solo 5 osób,

 • zajęcia taneczne w parach 6 osób.

 1. Zajęcia odbywają się w następujących salach:

  • sala Tango do 33 osób

  • sala Samba do 24 osób

  • sala Rumba do 24 osób

  • sala Walc do 24 osób

 1. Wszelkie informacje dotyczące zmian w grafiku zajęć, odwołań zajęć i zastępstw są umieszczane na facebooku klubu, za wyjątkiem sytuacji uniemożliwiających zamieszczenia informacji.

 1. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach po wypełnieniu przez ich rodziców lub prawnych opiekunów zgody uczestnictwa w zajęciach.

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby posiadające ważny karnet, wniosły opłatę miesięczną lub jednorazową za zajęcia oraz korzystające z kart typu Benefit, Fit Profit, Medicover, PZU Sport .

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania odpowiedniej odzieży dostosowanej do konkretnych zajęć. Zaleca się ćwiczenie na zajęciach sportowych bez biżuterii, która może powodować utrudnienia w wykonywaniu ćwiczeń lub zagrażać bezpieczeństwu.

 1. Na zajęcia Aerial Yoga obowiązują bluzki z rękawkami, nie barwiące. Zabrania się ćwiczenia w biżuterii.

 1. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do klubu – nawet w ciepłych porach roku). Osoby, które nie zmieniają obuwia lub mają nieprawidłowe nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

 2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do obowiązujących regulaminów oraz zaleceń i uwag instruktorów i pracowników.

 4. Osoby, korzystające z karty typu Benefit, Fit Profit, Medicover oraz PZU Sport zobowiązane są przed zajęciami okazać dowód osobisty, zarejestrować wizytę, pobrać wejściówkę i przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

 1. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 2. Za szkody materialne powstałe na skutek nie zachowania ostrożności ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący lub jego opiekun prawny. (Np. zbicie lustra, uszkodzenie sprzętu sportowego itp.)

 1. Osoby korzystające na zajęciach ze sprzętu sportowego zobowiązane są do prawidłowego jego użytkowania, szanowania oraz starannego odkładania na miejsce.

 1. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku przez Klub Tańca Sportowego „Power Dance”, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

 1. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w gablocie w holu klubu.

 1. Rabaty na karnety

20% DLA CZŁONKÓW SM POJEZIERZE I ICH RODZIN WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCYCH

na wszystkie zajęcia odbywające się w klubie.

10% KARTA DUŻEJ RODZINY

10 % LEGITYMACJA STUDENCKA

UWAGA! Na wejścia jednorazowe rabaty nie przysługują!

Rabaty nie sumują się.

 1. Opłaty za zajęcia taneczne:

 1. Opłaty uiszczane są przed pierwszymi zajęciami w miesiącu lub przed pierwszymi zajęciami rozpoczynającymi kurs tańca.

 1. Rodzaje opłat: miesięczne za wszystkie zajęcia, jednorazowe wejście.

 1. Karnety SPORT

Dostępne karnety miesięczne:

Karnet Sport cały miesiąc- w zależności od ilości zajęć w miesiącu kalendarzowym

 • 4 wejścia w miesiącu

 • 5 wejść w miesiącu

 • 6 wejść w miesiącu

 • 7 wejść w miesiącu

 • 8 wejść w miesiącu

 • 9 wejść w miesiącu

 • 10 wejść w miesiącu

 • 11 wejść w miesiącu

 • 12 wejść w miesiącu

Mix Sport 10 lub 12 wejść do wykorzystania w 30 dni od dnia zakupu

 1. Zakupiony KARNET MIESIĘCZNY uczestnik zajęć jest zobowiązany okazać instruktorowi przed każdymi zajęciami.

 2. Wizytę z zakupionego karnetu MIX SPORT uczestnik rejestruje w recepcji, a otrzymaną wejściówkę przekazuje instruktorowi.

 3. Karnet na daną formę jest imienny. Może się nim posługiwać wyłącznie jego właściciel.

 4. Należy przestrzegać ważności karnetów – te, które straciły ważność NIE BĘDĄ HONOROWANE.

 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony karnet nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też NIE PROLONGUJE opłaty na późniejszy termin.

 6. Dla stałych klientów zajęć sportowych przedsprzedaż karnetów na kolejny miesiąc prowadzona jest na dwóch ostatnich zajęciach grupy w ostatnim tygodniu miesiąca.

 7. Płatności mogą być dokonywane gotówką, kartą w kasie klubu lub na konto Klubu Tańca Sportowego „Power Dance”. W przypadku dokonania przelewu karnet należy odebrać przed pierwszymi zajęciami. Numer konta jest dostępny w recepcji klubu.

21. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zasad higieniczno- sanitarnych.

22. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania/ nie prowadzenia zajęć/ zamknięcia klubu z przyczyn niezależnych od klubu lub instruktorów. W takim wypadku zwrot opłaty za zajęcia nie przysługuje.